Виноградов Олег Олександрович – декан факультету природничих наук, доцент кафедри анатомії, фізіології людини та тварин, кандидат медичних наук.

Народився 15 вересня 1976 р. у м. Луганськ.

У 1999 році закінчив Луганський державний медичний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Лікувальна справа» та здобув кваліфікацію лікаря.

В Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка працює з 2001 р.; з 2003 р. – на посаді асистента кафедри анатомії, фізіології людини та тварин; з 2009 р. - на посаді доцента кафедри анатомії, фізіології людини та тварин.

З 2005 року виконує обов’язки секретаря щорічної Міжрегіональної наукової конференції з очно-заочною участю «Актуальні питання біології та медицини».

Входить до складу редакційної колегії Вісника Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (серія «Медичні науки»).

У 2006 році пройшов підвищення кваліфікації з дистанційного навчання в Інституті післядипломної освіти Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка та отримав сертифікат розробника дистанційних курсів та тьютора дистанційного навчання.

У 2008 році в Харківському національному медичному університеті МОЗ України захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 14.03.04 – Патологічна фізіологія на тему «Механізми розвитку венозного повнокров’я в аденогіпофізі при порушенні пульсового тиску у печеристих синусах (експериментальне дослідження)».

20 січня 2011 року присвоєно вчене звання доцента кафедри анатомії, фізіології людини та тварин.

З січня 2013 р. по листопад 2014 р. виконував обов'язки завідувача кафедри здоров'я людини і фізичної реабілітації.

З листопада 2014 р. – декан факультету природничих наук.

Опубліковано більше 90 наукових праць, отриманий патент на винахід (№ 55652 АБюл. № 4, 2003 р., у співавторстві), упроваджено 6 раціоналізаторських пропозицій.

За сумлінну працю, високий професіоналізм та якісну підготовку фахівців нагороджений грамотами університиту (2005, 2013 рр.).


Наукові праці:

1. Vinogradov O. A. Morphofunctional peculiarities of vascular system of main anterior part of adenohypophysis during changes of pulse pressure in cavernous sinuses / O. A. Vinogradov, A. A. Vinogradov // Italian Journal of Anatomy and Embryology. – 1999. – Vol. 104, No. 1 (Suppl.). – P. 746.

2. Виноградов О. А. Циркуляция крови в аденогипофизе в условиях перевязки внутренней сонной артерии / О. А. Виноградов // Український медичний альманах. – 2000. – Том 3, № 5. – С. 33–35.

3. Vinogradov O. A. Blood outflow from the adenohypophysis in conditions of the cavernous sinus thrombosis / O. A. Vinogradov, N. K. Kazimirko, А. A. Vinogradov, A. I. Chemerin // Annals of Anatomy. – 2001. – V. 194, No.1 (Suppl.). – P. 88–89.

4. Vinogradov O. A. Quantive determination indexes of penetration of hematoencephalic barrier / O. A. Vinogradov, A. A. Vinogradov, I. V. Andreeva, E. F. Rudenko // Abstracts book of Joint meeting of the British Association of Clinical Anatomists and Spanish Anatomical Society 22nd and 23rd July 2002. – P. 55.

5. Виноградов О. А. Индивидуальная анатомическая изменчивость артерио-венозных взаимоотношений в пещеристом синусе / О. А. Виноградов, А. А. Виноградов, И. В. Андреева // Вісник проблем біології і медицини. – 2003. – № 4. – С. 23–25.

6. Виноградов О. О. Особливості використання пристрою морфофункціонального комплексу «Печеристий синус – внутрішня сонна артерія – гіпофіз» при проведенні медико-біологічних досліджень / О. О. Виноградов, О. А. Виноградов, Н. К. Казімірко, І. В. Андреєва // Вісник Луганського національного педагогічного університету. – 2007. – № 19. – С. 35–40.

7. Виноградов О. О. Статистична обробка результатів медико-біологічних досліджень з використанням комп'ютерного програмного забезпечення / О. О. Виноградов, О. А. Виноградов, О. Д. Боярчук // Актуальні питання біології та медицини : збірник наукових праць за матеріалами VI Міжрегіональної наукової конференції. Луганськ, 22–23 травня 2008 року. – Луганськ : Альма-матер, 2008. – С. 28–29.

8. Vinogradov O. A. Mechanisms the development of the venous hyperemia in adenohypophysis at injured pulse pressure in cavernous sinus / O. A. Vinogradov, А. A. Vinogradov // Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism. 17th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology. – Cracow, 2008. – P. 570.

9. Виноградов О. О. Особливості кровообігу в печеристих синусах при гострому порушенні пульсації печеристої частини внутрішньої сонної артерії / О. О. Виноградов, О. А. Виноградов // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології : тези доп. IV Міжнар. наук. конф., присвяченої 90-річчю від дня народження П. Г. Богача, Україна, Київ, 8–10 жовтня 2008 р. – К. : Знання України, 2008. – 54 с.

10. Виноградов О. О. Моніторинг модифікованих факторів ризику серцево-судинних захворювань серед студентів / О. О. Виноградов // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (медико-біологічні науки). – 2009. – № 22 (185). – С. 52–60.

11. Виноградов О. О. Морфофункціональні механізми впливу змін пульсового тиску у печеристих синусах на циркуляцію крові в аденогіпофізі / О. О. Виноградов // Експериментальна і клінічна медицина. – 2011. – № 1. – С. 19 – 22.

12. Виноградов О. А. Ультраструктура капилляров сенсорной коры головного мозга через 6 часов после нанесения черепно-мозговой травмы (экспериментальное исследование) / О. А. Виноградов, А. А. Виноградов, П. К. Бойченко // Український морфологічний альманах. – 2013. – Т. ІІ, № 1. – С. 102 – 104.Натисніть щоб закрити вікно